Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Shape-Smith-Samiena: mevrouw S. Golamun, handelende als zelfstandig gevestigd voedingscoach / gewichtsconsulente en personal trainer.
Cliënt: diegene aan wie door Shape-Smith-Samiena advies of een training verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s).
Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van Shape-Smith-Samiena wordt uitgeoefend en/of buiten tijdens de trainingen.

Artikel 2. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten die Shape-Smith-Samiena aanbiedt en uitvoert.
Indien Shape-Smith-Samiena niet steeds strikte naleving van de algemene voorwaarden verlangt, wil dat niet zeggen dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn.
V Shape-Smith-Samiena geeft advies aan de cliënt op het praktijkadres, tenzij onderling anders is overeengekomen. Van wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld.

Artikel 3. Basis

Het advies van Shape-Smith-Samiena is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. Shape-Smith-Samiena kan de cliënt op persoonlijke basis behandelen. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt niet aan derden verstrekt. De cliënt is altijd zelf verantwoordelijk voor het melden aan de arts dat hij/zij een coachingtraject volgt volgens de GCN methode.

Artikel 4. Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op de afgesproken plek aanwezig te zijn, dient hij/zij Shape-Smith-Samiena hiervan direct, doch uiterlijk 24 uur van te voren op de hoogte te stellen. Indien de cliënt niet 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan Shape-Smith-Samiena geeft, dan wel geen bericht geeft en niet komt, is Shape-Smith-Samiena gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Afspraken op een dag volgend op een zondag of op een erkende feestdag, wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatst voorafgaande gewone werkdag

Artikel 5. Tariefstelling en abonnement

Voor de behandeling aanvangt deelt Shape-Smith-Samiena de cliënt schriftelijk of mondeling mede welke tarieven er gelden. Het is tevens mogelijk een abonnement af te sluiten van 3, 6 of 12 maanden. Voor de abonnementen geldt een aangepast tarief. De abonnementen lopen automatisch af na verloop van de overeengekomen periode en kunnen tussentijds niet worden opgezegd. Indien voortzetting is gewenst wordt een nieuwe overeenkomst afgesloten. Alle tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend moeten worden. Shape-Smith-Samiena is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst. Shapesmith Samiena houdt zich het recht voor periodiek de tarieven aan te passen.

Artikel 6. Betaling

Tenzij anders is overeengekomen, dienen de pakketten, samengesteld door Shape-Smith-Samiena vooraf betaald te worden. Indien een overeenkomst is gesloten voor een abonnement van 3, 6, 9 of 12 maanden dient de betaling vooraf te geschieden, dan wel in overleg met Shape-Smith-Samiena, in respectievelijk 3, 6, 9 of 12 gelijke maandelijkse termijnen, eveneens bij vooruitbetaling voor aanvang van de kalendermaand waarin de adviezen worden genoten.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

Shape-Smith-Samiena behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of hierop betrekking hebbende informatie en “know how”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Shape-Smith-Samiena noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor eigen gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel waarvoor ze door Shape-Smith-Samiena verstrekt zijn.

Artikel 8. Onuitvoerbaarheid van de opdracht

Shape-Smith-Samiena heeft het recht de overeen gekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn vanwege ziekte of een oorzaak die valt onder het begrip overmacht, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van de beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

Shape-Smith-Samiena sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door Shape-Smith-Samiena verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Shape-Smith-Samiena. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen Shape-Smith-Samiena verzekerd is. Cliënt geeft zelf door aan de huisarts/specialist dat hij/zij een coachingtraject volgt bij Shape-Smith-Samiena.
Het volgen van een training bij Shape-Smith-Samiena is geheel voor eigen risico van de cliënt.
Shape-Smith-Samiena aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de cliënt.

Artikel 10. Vindplaats, Toepasselijk recht en forumkeuze

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van Koophandel te Den Haag. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie. Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Shape-Smith-Samiena is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.